Wednesday, July 25, 2018

LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT KEENAM

Peringkat Keenam : Pelaksanaan Audit Dalam

 Dilaksanakan 3-6 bulan sekali di atas syor Jawatankuasa Pelaksana EKSA atau arahan Penyelaras / Fasilitator

 Audit Dalam akan dikendalikan oleh Jawatankuasa Audit Dalam EKSA JKSM. Ketua Juruaudit Dalam EKSA adalah Ketua Jawatankuasa Audit Dalam EKSA JKSM.

 Jawatankuasa Audit akan menetapkan tarikh audit dan surat arahan akan dikeluarkan.


 Dokumen senarai semak Audit Dalam EKSA JKSM akan disediakan oleh Jawatankuasa Audit Dalam dan akan diberikan kepada setiap pasukan audit. Dokumen ini boleh diperbaiki dan dipinda dari masa ke semasa mengikut keperluan.

 Penglibatan juruaudit dalam adalah dari gabungan kumpulan Pelaksana dan PNP. Setiap zon akan diwakili sekurang-kurangnya seorang pegawai.

LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT KELIMA

Peringkat Kelima : Pelancaran EKSA 

Komponen A - Keperluan Utama Pelaksanaan

A1) Dasar EKSA
A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA
A3) Penglibatan Pengurusan Atas
A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment)
A5) Pengiktirafan
A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi
A7) Tindakan Penjimatan / Go GreenKomponen B - Ruang Tempat Kerja / Pejabat

LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT KEEMPAT


Peringkat Keempat : Pelancaran EKSA 

1. Pelancaran dan perasmian EKSA boleh diadakan sebagai tanda bermulanya program ini di samping menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan EKSA dalam jabatan.

LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT KETIGA


Peringkat Keiga : Latihan


Tujuan latihan EKSA adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan EKSA di samping membudayakan EKSA di kalangan warga jabatan.LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT KEDUA

Peringkat Kedua : Pembentukan Zon EKSA


1.  Mewujudkan kawasan tanggungjawab zon bagi memudahkan pelaksanaan dan                   pengawasan EKSA.

2.  Pembahagian zon dijelaskan melalui pelan lokasi zon bagi memudahkan rujukan.

LANGKAH PELAKSANAAN EKSA DI JKSM - PERINGKAT PERTAMAPeringkat Pertama : Pembentukan Jawatankuasa EKSA


1. Penaung / Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana EKSA JKSM

 Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA;
 Membentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA;
 Menetapkan dasar, peraturan dan      garis panduan;
 Menentukan belanjawan dan              sumber-sumber kewangan;
 Melantik penyelaras, ketua        jawatankuasa kecil dan fasilitator;
 Menetapkan sistem       peniktirafan/penghargaan;
 Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan
 Memantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik.


2. Fasilitator EKSA

 Memberikan latihan dan panduan kepada Ketua Zon dan ahli;
 Memastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan;
 Menentukan pembahagian zon;
 Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak pengurusan              dengan kumpulan pelaksana; dan
 Menyelaras dan memantau aktiviti.


ZON-ZON EKSA DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIACARTA JAWATANKUASA ZON EKSA JKSMCARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA